รายงาน

ประชุม สปสช. ครั้งที่ 2/2564
ประชุม สปสช. ครั้งที่ 2/2564

15 มี.ค. 2564 0 41

จัดประชุม สปสช. ครั้งที่ 2/2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของ อบต.ท่าเรือมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

10 มี.ค. 2564 0 35

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามภารกิจของ อปท.

โครงการชลประทานปัตตานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดประชุมปรึกษาหารือ
โครงการชลประทานปัตตานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดประชุมปรึกษาหารือ

05 ก.พ. 2564 0 32

โครงการชลประทานปัตตานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือจัดประชุมปรึกษาหารือและแนวทางโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านโคกอ้น ในวันศุกร์ที่5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. มัสยิดนูรุดดีน ม.6 บ้านโคกอ้น

1
^