ข้อมูลต่างๆ อบต.

แบบ ปย สำนักปลัด
แบบ ปย สำนักปลัด

30 ก.ย. 2561 0 358

สำนักงานปลัด รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ปย กองคลัง
แบบ ปย กองคลัง

30 ก.ค. 2561 0 237

กองคลัง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ติดตาม ปย. 2แบบ
ติดตาม ปย. 2แบบ

30 ส.ค. 2560 0 132

แบบ รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ_ปย.1 กองช่าง
แบบ_ปย.1 กองช่าง

30 ก.ย. 2559 0 141

กองช่าง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

1
^