กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560.pdf
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
pdf
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
pdf
พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดินฯ.pdf
พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดินฯ
pdf
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลฯ
pdf
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ.pdf
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
pdf
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ.pdf
พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ
pdf
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกส.pdf
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกส
pdf
พรบ. อบต..pdf
พรบ. อบต.
pdf
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ.pdf
พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
1
^