การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
..............................................
              ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง  ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ จึงจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต ดังนี้
1. การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ                                                        
2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ                                       
3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
5.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                              
7.งานการบริการจดทะเบียนพาณิชย์
8.การออกใบอนุญาตธุรกิจพลังงาน
9.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
10.การรับชำระภาษีป้าย
11.การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
12.การขออนุญาตติดตั้งประปา
13..การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามาตรา 21   
14..การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย                                                              
15.การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
                 
                       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                               
                                    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

( นายอับดุลรอมัน    เจะมะ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

 

Related

^