ประกาศแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 60


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560 – 2562
---------------------------------------------
                     ด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564 ) ตามที่คณะกรรมการปปช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560- 2564)
                     บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560-2562 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ    ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2560-2562     ซึ่งได้ดำเนินการสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ   จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560-2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
               
                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                  
                                           ประกาศ   ณ   วันที่   23   เดือนมกราคม   พ.ศ.2560
 

( นายอับดุลรอมัน  เจะมะ)
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

 

Related

^