ข้อมูล อบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

 1.  สภาพทั่วไป

          1.1  ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง

                   ตำบลท่าเรือเป็นตำบลหนึ่งใน  12 ตำบลของอำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือได้ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2540 โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานีระยะทางประมาณ 30  กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ไปทางทิศตะวันตกระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ           ตำบลท่ากำชำ    อำเภอหนองจิก

                   ทิศใต้             ติดต่อกับ            ตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ          ตำบลบางโกระ  อำเภอโคกโพธิ์

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ           ตำบลปากบาง  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

 

          1.2  เนื้อที่

                   พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  22,576 ไร่ เป็นพื้นที่
ทำการเกษตร  18,532  ไร่  พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าชุมชน  91 ไร่

          1.3  สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  และมีลำคลอง  4  สาย  สภาพพื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวน ทำการประมง ยางพารา สภาพภูมิอากาศตำบลท่าเรือมีลักษณะอากาศไม่ร้อนจัด มี 2  ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝนโดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่งจะมีฝนตกมากและตกติดต่อกันไปจนถึงเดือนธันวาคม

1.4 ประวัติความเป็นมา

ท่าเรือเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองท่าเรือ มีประวัติเล่ากันว่าในสมัยก่อนการสัญจรทางน้ำ ใช้คลองเป็นที่ติดต่อซื้อขายสินค้า และเป็นที่จอดเทียบฝั่ง ต่อมาลำคลองสายนี้ตื้นเขินทำให้การเดินทางไม่สะดวก จึงเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่น จึงเหลือไว้เพียงชื่อเรียกกันต่อ ๆ มาว่า "ท่าเรือ" และใช้เป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันนี้

1.5  ประชากร

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวมจำนวนประชากร

(คน)

1

บ้านหัวควน

107

267

273

540

2

บ้านควนเปล

197

345

336

681

3

บ้านประดู่

140

191

198

389

4

บ้านควนแตน

202

343

321

664

5

บ้านท่าเรือ

189

364

377

741

6

บ้านโคกอ้น

264

565

577

1,142

7

บ้านควนกะลาทอง

204

364

347

711

รวม

1,303

2,439

2,429

4,868

(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ  เดือน  เมษายน  2557)

^