วิสัยทัศน์-พันธกิจ

" ชุมชนร่มเย็น พร้อมใจพัฒนา
เกษตรพอเพียง ชาวประชามีส่วนร่วม
มีสิ่งสาธารณูปโภคและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ยึดประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข "

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น :
          “ชุมชนร่มเย็น  พร้อมใจพัฒนา เกษตรพอเพียง ชาวประชามีส่วนร่วม มีสิ่งสาธารณูปโภค และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
          จากกรอบวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ มีความครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้าน คือ
                   1. ด้านการสาธารณูปโภค  มีแนวคิดยึดหลักปรัชญา “ประชาชนมีความสะดวกในการเดินทางและสัญจร มีน้ำใช้ในการบริโภค อุปโภค”
                   2. ด้านเศรษฐกิจ มีแนวคิดยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจก้าวหน้า ปวงประชาอยู่ดี มีสุข”
                   3. ด้านสังคมและสาธารณสุข  มีแนวคิดยึดหลักปรัชญา “ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
                   4. ด้านการศึกษา  มีแนวคิดยึดหลักปรัชญา “ส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี”
                   5. ด้านการเมือง การปกครอง  มีแนวคิดยึดหลักปรัชญา “ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น”
                   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแนวคิด ยึดหลักปรัชญา  “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
 
พันธกิจ
                   1.  ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                   2.    ปรับปรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
                   3.  พัฒนาด้านสาธารณสุข การบริหาร การจัดการและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   4.   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น
การท่องเที่ยวและกีฬา
5.   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
                   1.  จัดให้มีการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานแก่ประชาชนอย่าเพียงพอและทั่วถึง
                   2.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
                   3.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อความสันติสุขในสังคม
                   4.  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารการจัดการและการเมืองการปกครอง
                   5.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   6.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
                    7.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
          2.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
  ยุทธศาสตร์ที่  1 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร ประมง และปศุสัตว์
  3.  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบทุกระดับ
 2. ส่งเสริมสนับสนุนอนามัยและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ
 4. ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
 6. ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
 7. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
  ยุทธศาสตร์ที่  3 
ด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
 2. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท
 
  ยุทธศาสตร์ที่  4 
การบริหารจัดการที่ดี
 1. ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
 2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน การให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. ปรับปรุงระบบความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
 4. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่  5
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็ก และท่าเทียบเรือ
 2. พัฒนาระบบจราจรและจัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและระบบประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่  6
ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 1.  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  2.  จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 

^